БИДНИЙ ТУХАЙ

Шинжлэх Ухаан Технологийн Улаанбаатар Парк нь Монгол Улсын (улс орны) эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулах түлхэц болгох үүднээс хүчирхэг мэдлэгт суурилcан, баталгаат судалгааны үр дүнд тулгуурлан инновацийг эрчимжүүлэх, аж үйлдвэр, хувийн хэвшилтэй түншлэл тогтоох, эдийн засгийн өсөлтийг хангах бизнес эрхлэлтийг дэмжих зорилготой Монгол Улсын Их Сургуулийн анхны манлайлал санаачлагын үр дүн юм. Технологид суурилсан гарааны бизнесүүд, судалгааны төвүүд, институцын бүтээлч байдал , инновацийн нээлттэй орон зайг хангах динамик төв болно.

Танилцуулга