Монгол Улсын Их сургуульд багш сонгон шалгаруулж авна

6

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

ГАЗАРЗҮЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Нийгмийн газарзүй
 • Монголын эдийн засгийн газарзүй
 • Газарзүйн мэдээллийн системийн удиртгал
 • Бүс нутгийн газар зүй
 • Хүн амын газарзүй
 • Тээврийн газарзүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Газарзүй

Мэргэшил: Нийгэм, эдийн засгийн газарзүй

Туршлага: Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын программ хангамжууд дээр ажиллаж байсан туршлагатай

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол, практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх;
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх;
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Багаар ажиллах чадвартай; 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш -2 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Дунд түвшний микро эдийн засаг
 • Дунд түвшний макро эдийн засаг
 • Микро эдийн засгийн шинжилгээ
 • Макро эдийн засгийн шинжилгээ
 • Эконометрик

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Эдийн засагч

Мэргэшил: Макро эдийн засаг, Микро эдийн засаг, Эконометрик

Туршлага: Хичээл зааж байсан, хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлтэй бол давуу тал болно;

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол, практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх;
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх;
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш -2 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Сэтгэл судлалын үндэс
 • Улс төрийн сэтгэл судлал
 • Хуулийн сэтгэл судлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

Мэргэжил: Сэтгэл судлаач, Сэтгэл судлалын багш

Мэргэшил: Сэтгэл судлаач, Сэтгэл судлалын багш

Туршлага: Эрдэм шинжилгээний болон их, дээд сургуульд багшилж байсан бол давуу тал болно.

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол, практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх;
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх;
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

АНТРОПОЛОГИ, АРХЕОЛОГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй
 • Хүн амын өсөлт, бүтэц
 • Шилжилт хөдөлгөөн, хотжилт
 • Нийгэм, эдийн засгийн хүн ам зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

Мэргэжил: Хүн ам зүй, Эдийн засаг, Социологи

Мэргэшил: Хүн ам зүй, Хүн ам судлал

Туршлага: Мэргэжлээрээ гурваас доошгүй жил ажилласан

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх:
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Аливаа асуудлыг шинжлэх ухаанчаар шүүн тунгаан, боловсруулан дүгнэх, тайлбарах чадвартай;
 • Хүн ам зүйн болон нийгмийн судалгааны арга зүй эзэмшсэн;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

АНТРОПОЛОГИ, АРХЕОЛОГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Хүний остеологи
 • Биоантропологи
 • Антропэкологи
 • Биоархеологи
 • Палеоантропологи

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

Мэргэжил: Антропологи, Археологи

Мэргэшил: Антропологи, Археологи

Туршлага: Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Ур чадвар:

 • Био антропологи, эртний хүн судлалын судалгааны арга зүй эзэмшсэн
 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх:
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН САЛБАР

САНХҮҮГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Бизнесийн мэдээллийн систем
 • Санхүүгийн мэдээллийн систем
 • Маркетингийн мэдээллийн систем
 • Бизнесийн өгөгдөл олборлолт, шинжилгээ
 • Бизнесийн процессын загварчлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага, Мэдээллийн системийн удирдлага, Мэдээллийн технологи, Программ хангамж

Мэргэшил: Бизнесийн удирдлага, Машин сургалт, Хиймэл оюун ухаан, Өгөгдлийн шинжлэх ухаан

Туршлага: Багшлах болон заах арга, судалгааны ажлын туршлагатай, Программ хангамж болон бусад биет бүтээл боловсруулж, бизнесийн практикт нэвтрүүлсэн туршлагатай

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол, практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх;
 • Судалгаа хийх ур чадвартай байх;
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Дадлагажигч багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Алгоритмын үндэс
 • Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн үндэс

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Компьютерын ухаан, Программ хангамж

Мэргэшил: Программ хангамж

Туршлага: Тухайн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Мэргэжлийн чиглэлээр онол, практикийн гүнзгий мэдлэгтэй байх;
 • Судалгаа хий ур чадвартай байх;
 • Төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай байр;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Багаар ажиллах чадвартай;
 • Ачаалал даах чадвартай байх.

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Дадлагажигч багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Өгөгдлийн сангийн программчлал
 • Компьютер тооцооллын үндэс

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Компьютерын ухаан, Программ хангамж

Мэргэшил: Программ хангамж

Туршлага: Тухайн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;
 • Ачаалал даах чадвартай байх.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛЕКТРОНИК, ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Компьютерын сүлжээ багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Компьютерын сүлжээ
 • Өгөгдлийн холбоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Мэдээллийн технологи, Компьютерын ухаан

Мэргэшил: Компьютерын сүлжээ, Холбооны технологи, Мэдээллийн аюулгүй байдал

Туршлага: Их, дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай. Тухайн чиглэлээр судалгааны ажил гүйцэтгэдэг бол давуу тал болно.

Ур чадвар:

 • Нэр дурдсан хичээлүүдийн лекц, лабораторийг удирдан заах чадвартай;
 • Сургалтад ашигладаг тоног төхөөрөмж, симуляцийн программууд дээр ажиллах чадвартай;
 • Компьютерын сүлжээний лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах чадвартай;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай; 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛЕКТРОНИК, ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Электроникийн багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Инженерийн удиртгал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил: Электроникийн инженер

Мэргэшил: Механтроникс, Роботикс

Туршлага: Электроникийн жижиг системийн дизайн гаргаж ажиллуулж байсан туршлагатай

Ур чадвар:

 • Нэр дурдсан хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдан заах чадвартай;
 • Микроконтроллер програмчлах, жижиг механик систем удирдах чадвартай;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛЕКТРОНИК, ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Холбооны технологийн багш- 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Радио давтамжийн электроник
 • SDR систем
 • Тоон холбоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

Мэргэжил: Холбооны технологи

Мэргэшил: Холбооны технологи

Туршлага: Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDRплатформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай, судалгаа хийж байсан туршлагатай

Ур чадвар:

 • Нэр дурдсан хичээлүүдийн лекц, семинар, дадлагыг удирдан заах чадвартай;
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

УЛС ТӨР СУДЛАЛ, ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН СУРГУУЛЬ

НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш- 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Орон нутгийн удирдлага
 • Нийтийн удирдлага
 • Удирдлагын шийдвэр, мэдээллийн систем

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Дээд, Докторын зэрэгтэй

Мэргэжил: Төрийн Удирдлага

Мэргэшил: Төрийн Удирдлага

Туршлага: Их, дээд сургууль, Эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Сонгон шалгаруулалтд оролцох тухай хувийн хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны нэгдүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт хоёр ширхэг (хамтран ажиллаж байсан эрдэмтэн эсвэл удирдагч багшийн)
 • Цээж зураг (сүүлийн зургаан сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 

2024 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрөөс зургаадугаар сарын 07-ны өдрийн 17:00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн I дүгээр байрны 203 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Утас: 75754400-1131, 1132, 1135, 1138

Хууль, хүний нөөцийн бодлогын газар